Privacyverklaring

Als schoolbestuur zijn we verplicht om op een transparante wijze te communiceren over de gegevens die wij opslaan en gebruiken van leerlingen en eventueel hun ouders. Wij willen graag toelichting geven bij deze verwerking van persoonsgegevens.

1  Wie zijn we?

VB Hoeselt — Wonderwijs (15651)Beukenlaan 27
Hernerweg 137
Dorpstraat 56
3730 Hoeselt
3730 Hoeselt
3730 Hoeselt
VB Hoeselt — Spelenderwijs & 2-sprong (15644)Beukenlaan 35
Romershovenstraat 76
3730 Hoeselt
3730 Hoeselt
VB Hoeselt — Nederwijsje & Opwermerke (15685)Nederstraat 30
Bovenstraat 30
Bovenstraat 31
3730 Hoeselt
3730 Hoeselt
3730 Hoeselt
VB H. Graf Bilzen — Walnootje & Willerke (15701)Kloosterwal 11
Langstraat 3/4/5
3740 Bilzen
3740 Bilzen
VB Bilzen — St.-Mauritius (15693)Kloosterwal 10
Kloosterstraat 11
P. Damiaanstraat 23
3740 Bilzen
3740 Bilzen
3740 Bilzen
VB Beverst — Talentenhuis (14993)Zonhoevestaat 323740 Bilzen
VB Schoonbeek — De Wilg (14985)Schoolstraat 453740 Bilzen
VB Munsterbilzen — De Bloesem & Driesprong (15743)Appelboomgaardstraat 7
St.-Jozefstraat 14
3740 Bilzen
3740 Bilzen
VB Eigenbilzen — De Breg & Rippetlp (15735)Winkelomstraat 10
Eikenbeekstraat 17
St.-GertrudispIein 1
3740 Bilzen
3740 Bilzen
3740 Bilzen
VB Spouwen — De Bammerd & Beukenbroekje (15727)F. Ceulemansstraat 2
Pastorijstraat 7
Kerkstraat 39
3740 Bilzen
3740 Bilzen
3740 Bilzen
VB Rijkhoven — Scholierke en Klein Kasteeltje (15719)Kogelstraat 5
Riemsterweg 273
3740 Bilzen
3740 Bilzen
BBS Bilzen — Klavertje 3 (26211)Schureveld 93740 Bilzen

2  Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Als wij jouw gegevens verwerken, dan doen we dit omdat het noodzakelijk is om onze taken en verplichtingen als school te kunnen nakomen.

2.1  Voor onderwijsorganisatie en leerlingenadministratie

Als je ingeschreven bent in onze school willen we natuurlijk weten wie je bent, in welke klas of richting je zit, hoe we jou (en je ouders) kunnen contacteren. We houden ook toets- en huiswerkresultaten bij zodat we op het einde van het schooljaar beslissen of we jou een getuigschrift, attest of diploma kunnen uitreiken. Andere voorbeelden van gegevens die we verwerken zijn de momenten waarop je aan-, of afwezig bent op school, de reden waarom je afwezig bent, of je al dan niet in de middagopvang blijft en welke kosten daaraan verbonden zijn. De school kan je bijvoorbeeld ook een schooleigen mailadres geven waarmee je kan communiceren met de leerkrachten en leerlingen.
Kortom gezegd: het zijn de persoonsgegevens die we verwerken zodanig dat we onderwijs kunnen organiseren en dat we jou leermiddelen ter beschikking kunnen stellen.

Als school gebruiken wij deze gegevens om een aantal wettelijke verplichtingen te kunnen vervullen die terug te vinden zijn in decreet basisonderwijs of codex secundair onderwijs maar ook om bijvoorbeeld fiscale attesten rond kinderopvang uit te reiken. Wij hebben de mogelijkheid om je gegevens te verzamelen en te verwerken omdat je ouders en jij een overeenkomst getekend hebben met de school, waardoor jullie akkoord gegaan zijn met het schoolreglement en ons pedagogisch project.

2.2  Voor leerlingenbegeleiding

Als school bieden we kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding aan.  We willen je ondersteunen en begeleiden in je studiekeuze, onderwijsloopbaan, je psychische en sociale welzijn op school. Dit is een van de opdrachten die wettelijk opgelegd worden aan scholen.

Soms worden bepaalde gegevens genoteerd in het zogenaamde leerlingendossier of het leerlingenvolgsysteem (LVS). Het gaat daarbij om gegevens die noodzakelijk zijn om je goed te kunnen begeleiden en die van invloed kunnen zijn op allerlei vlakken.  Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn hoe we jou kunnen helpen met lezen, schrijven of rekenen als jij daar problemen mee hebt. Maar het kan ook gaan over je houding in de klas, een ruzie die je maakte met andere leerlingen of omdat je gepest wordt op school of omdat je thuis een moeilijke periode doormaakt.
Alleen op verzoek van de ouders (of meerderjarige leerling) verwerken wij ook medische gegevens van de leerling. Het gaat dan om gezondheidsgegevens die nodig zijn om vast te stellen welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft of om in noodgevallen goed te kunnen handelen.

2.3  Andere

Indien de verwerking van persoonsgegevens gebeurt om andere redenen, zal er vaak om uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze school beeldmateriaal wil publiceren op haar website waar je herkenbaar op staat of omdat we een adressenlijst willen verspreiden naar medeleerlingen van de klas toe.

3  Hoe verkrijgen we persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden verkregen bij je aanmelding op school en later bij je definitieve inschrijving op onze school. Een ander deel van de gegevens wordt verzameld tijdens de periode dat je ingeschreven bent op school. Sommige gegevens kunnen we vanuit je oude school verkrijgen, van het CLB of vanuit het leersteuncentrum waarmee de school samenwerkt. Andere gegevens (zoals de resultaten van de Vlaamse Toetsen), krijgen we dan weer terug vanuit het Agentschap voor onderwijsdiensten.

4 Delen we persoonsgegevens?

Ja, onderwijs maken we niet alleen. Bepaalde persoonsgegevens die jij aan de school bezorgt, worden doorgegeven aan een aantal andere partners met wie we samenwerken. Zo werkt de school samen met Vrij CLB Limburg – afd. Genk (hoofdzetel Regio Oost) die de school extra gaat ondersteunen met de leerlingbegeleiding. Heb je een GC-, IAC-, of OV4-verslag, dan werken we samen met het leersteuncentrum Vrij Leersteuncentrum Limburg om jou en het lerarenteam extra te ondersteunen.

Verder worden je identificatiegegevens, de aanwezigheden en je behaalde diploma, attest of getuigschrift ook doorgegeven aan het Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi). Zij controleren onder andere of je aan de leerplichtwet voldoet en of je voldoende op school aanwezig bent. 

Als je onze school verlaat, kunnen we bepaalde gegevens doorgeven aan je nieuwe school. Wil je dit niet, dan kunnen je ouders zich hiertegen verzetten.

Fiscale gegevens (voor het opmaken van fiche voor kinderopvang) worden aan de FOD-financiën doorgegeven.

Wij kunnen commerciële derde leveranciers verzoeken om de school te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan toepassingen om leerlingen in de les te ondersteunen, een leerlingadministratie-, of een leerlingenvolgsysteem. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van KODB VZW Met deze leveranciers sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.

5 Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

6 Welke rechten heb jij?

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond beschik je over een aantal mogelijkheden om controle te behouden over jouw persoonsgegevens:

  • Recht op inzage: je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te kijken. Indien je daarom verzoekt, zullen wij je een kopie bezorgen;
  • Recht om je persoonsgegevens te verbeteren: je kan altijd foutieve, onvolledige of verouderde persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;
  • Recht om je toestemming in te trekken: je kan op elk ogenblik beslissen om je toestemming in te trekken;
  • Recht op bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen;
  • Recht op verwijdering van je gegevens mocht blijken dat we ze onrechtmatig verwerken;
  • Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

7 Contacteren?